INFO@KARIYERBELGELENDIRME.NET | TELEFON: +90(212) 612 54 21 | CEP: 0549 835 9702

Meslekler Isı yalıtımcı

1.0. AMAÇ
Bu şartname, 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarakyapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını vebelgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1 MESLEK TANIMI
Isı Yalıtımcısı (Seviye 3);İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda ısı yalıtımı uygulamalarına ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2 .1 ZORUNLU BİRİMLER
12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)

2.1.1 Teorik Sınav
A1 zorunlu yeterlilik biriminden T1, A2 zorunlu yeterlilik biriminden ise T2 adlı yazılı sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2dk süre verilir. A1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 10 ile 15 soru, A2 zorunlu yeterlilik biriminin T2 sınavında ise 18 ile 20 soru sorulur. Sorular KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır. Soruların toplam değeri 100 puandır. Adayın teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
A1 zorunlu yeterlilik biriminden performansa dayalı bir sınav yapılmamaktadır. A2 zorunlu biriminden P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

2.2.SEÇMELİ BİRİMLER
12UY0057-3/B1 Duvarlarda İçten Isı Yalıtımı 
12UY0057-3/B2 Döşeme ve Çatılarda Isı Yalıtımı
2.2.1 Teorik Sınav
B1 ve B2 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve B1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 10 adet, B2 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 10 adet soru sorulur. 10 sorulu bu teorik sınavlarda 8 adedi dört seçenekli çoktan seçmeli sorular olup geriye kalan soruların ise ½’si boşluk doldurmalı diğer ½’si de doğru-yanlış ifadeli sorulardan oluşur. Sorular KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.
2.2.2 Performansa dayalı sınav 
B1 ve B2 seçmeli yeterlilik birimlerinin her biriminden P1 adlı performansa dayalı birer sınav yapılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.
2.3 Ölçme ve Değerlendirme
Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Aday yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.
KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

2.4. Diğer Şartlar
2.4.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır
2.4.2 Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekir. B grubu birimi seçmeli olup sınavında başarılı olanların birimleri belgelerinde ayrıca belirtilirr.
2.4.3 Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Birimler için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır
2.4.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir..
2.4.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.6 Yapılan uygulama sınavının tüm detaylarını gösterecek şekilde test parçasının (uygulama sınavı sonunda aday tarafından oluşturulan ürün) görüntüleri alınarak yukarıda belirtilen itiraz süresince KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ tarafından muhafaza edilmek üzere Sınav Yapıcı tarafından, Sınav ve Belgelendirme Yöneticiliğine teslim edilir.
2.4.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ tarafından sağlanır.
2.4.8 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

3.0 REFERANSLAR
12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır; 
Belgelendirme Standardı
11UMS0132-3 Isı Yalıtımcısı seviye 3 Ulusal Meslek Standardı 
Değerlendirme Standardı
12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

4.1 BELGELENDİRME
Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Belgelendirme Program Kurulu Üyesi (Karar Verici) belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç www.kariyerbelgelendirme.net adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.
4.2 Adayda Aranan Şartlar
Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
4.3 Belgelerin Teslimi
Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.
4.4 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
4.5 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belgeli kişinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde 1 defa performans izleme raporu hazırlanır.

Gözetim Sıklığı: Gözetim sıklığı belgenin veriliş tarihinden itibaren 3. Yılın sonunda başlar ve 1 yıl süre ile devam eder. Belgelendirilmiş personel, 3. Yılın sonunda 1 yıl süre içerisinde performans değerlendirmesine tabi tutulur. Performans değerlendirmesi sınav yapıcı tarafından yapılır. Performans değerlendirmesi sınav yapıcı tarafından, belge sahibinin bildireceği bir işyerinde performans izlenmesi şeklinde yapılacaktır.

4.6 Yeniden Belgelendirme
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgenin geçerlilik süresi boyunca belge sahibi ile ilgili KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ’ ne performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumun da belge sahibi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen belge sahipleri, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
Belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.
4.7 BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İPTALİ
Belgeli Kişinin Belge Talep Formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. 
Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ’ ne iade etmekle yükümlüdür. Gözetim sürecinde, yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge belirli bir süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumuna göre en fazla 6 aydır. 
Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, Karar Verici kararı ile belge, belgelendirilmiş kişiye iade edilir
5.0 İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ veya www.kariyerbelgelendirme.net Web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ’ ne teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz sınav tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.
KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ’ ne yapılan İtiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.