INFO@KARIYERBELGELENDIRME.NET | TELEFON: +90(212) 612 54 21 | CEP: 0549 835 9702

Belgelendirme Faaliyeti Prosedürü

 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Bu prosedürün amacı; Belgelendirme Kuruluşu’nda uygulanmakta olan TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi bünyesinde belgelendirme prosesine ilişkin kişi, kuruluş ve kurumların personel belgelendirilmelerine yönelik talep edilen belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, vize ve gözetim işlemleri, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, iptali, askıya alınması karar ve onayının, Belgelendirme Kuruluşu politikaları ile uyumlu, mesleki alandaki gelişmelerini yansıtan ve belgelendirilecek müşteri/adayın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulanmasıdır.

Belgelendirme Kuruluşu ; Belgelendirmeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dâhil belgelendirmeye ilişkin kararların ve işlemlerin tümünden sorumludur ve bunlar için yetkiyi elinde tutmaktadır.

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi tüm belgelendirme süreçleri ve dokümanlarını kapsar.

2. UYGULAMA DETAYI:

TANIMLAR:

Program Komitesi: Belgelendirme Programlarının geliştirilmesinden, sürdürülmesinden ve gözden geçirilmesinden sorumlu kurul.

Karar Vericiler: Yapılan sınavların, sınav sonucu ortaya çıkan kayıtların doğrulanmasını ve talep durumunda veya herhangi bir değişiklik ya da itiraz/şikâyet söz konusu olduğunda belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, iptali, askıya alınması kararını adil ve tarafsız bir şekilde vermekle yükümlü olan, tarafsız bir yapıya sahip kararı veren kişilerdir.

Müşteri/Aday: Belirlenmiş olan ön şartları karşılayan ve belgelendirme prosesine katılmasına izin verilen başvuru sahibi.

Sınavı yapan: Belgelendirme konusu ile İlgili teknik ve kişisel niteliklere sahip, bir sınavı yapacak ve/veya derecesini belirleyebilecek yeterlikteki kişi/kişiler.

Belgeli Personel: Tanımlanmış şartları karşılamış ve sınavı başarmış olan aday/başvuru sahibi.

Gözetim: Belgelendirme Kuruluşu tarafından, belgelendirilen kişilerin belgelendirme konusu ile ilgili çalıştığının ve belgelendirilen kişinin yeterliğinin sürdürüldüğünün kontrolü için yapılan faaliyet.

2.1 Belgelendirme Programlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi:

Belgelendirme Kuruluşu Belgelendirme prosesi programlarının hazırlanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Adayların yeterliğinin değerlendirilmesi için kullanılacak yöntem ve metotları belirlemiş PB.PR13 Program Oluşturma, Geliştirme ve Gözden Geçirme ve Değişiklik Prosedürü’ ne göre gerçekleştirmektedir.

Belgelendirme süreci ile ilgili sınav sonuç itiraz veya sınav yapan, sınav değerlendiren, karar verici veya Belgelendirme Kuruluşu personeli hakkında itiraz ve şikayet gelidği durumda değerlendirmeler PB.PR08 İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürüne göre gerçekleştirilir.

Belgelendirmeye ilişkin şartlar, bunların değerlendirilmesi ve kararı sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlar ile sınırlı tutulur

2.2 Belgelendirme Programlarının Duyurulması:

Belgelendirme Kuruluşu Belgelendirme programları Program Komitesi tarafından; programlar hakkında genel bilgiler, programa katılım için gerekli şart ve evraklar, kesinleşen sınav tarihleri Belgelendirme Kuruluşu web sitesinden yayınlanır. İlgili aday/başvuru sahibi, kuruluş ve kurumlara basın, faks, e-posta veya telefon yolu ilede bildirilebilir.

2.3 Adayda/Başvuru Sahibinde Aranan Şartlar ve Gerekli Evraklar:

Belgelendirme Kuruluşu Belgelendirme sürecinde belgelendirme türüne göre adayda/başvuru sahibinde aranan şartlar ve istenen evraklarla ilgili programlar, başvuru kiriteleri ve Sınav şartnamelerinde belirtilmiştir.

2.4 Belgelendirme Başvurusu:

Belgelendirme Kuruluşu Adaylar/Başvuru Sahipleri belgelendirme başvurusu için ihtiyaç duyacabileği ve ücretlendirme bilgilerine Belgelendirme Kuruluşu web sitesinden ulaşarak başvuru sürecini başlatırlar.

Belgelendirme için başvurular aşağıdaki şekilde yürütülür;

2.4.1 Ön Başvuru:

Belgelendirme Kuruluşu Belgelendirme başvuru talepleri sekreter tarafından takip edilir. Ön başvuru Belgelendirme Kuruluşu web sitesinden veya elden yapılabilir. Gelen talepler PB.FR25 Aday Belgelendirme Başvuru Formu ile kayıt alıtna alınır. Elden alınan başvurularda Aday/Başvuru Sahibinin formu doldurması ve imzalaması sağlanır. Web ile yapılan başvurularda Aday/Başvuru Sahibi evraklarını teslim etmeye geldiğinde Başvuru Formunu web den doldurduğu alanları kontrol ederek imzalar. Başvurular sekreter tarafından alınıp kalite yöneticisi ve belgelendirme müdürü tarafından adayın uygunluğu, prosedürleri ve risk analizine göre kontrol edilerek onaylanır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra ön başvuru tamamlanmış olur.

Başvuru esnasında, Adayın/Başvuru sahibinin işi yapmasına engel oluşturabilecek bir durum ve/veya uzuv kaybı varsa, bu durum başvuru alan sekreter veya başvuruyu alan personel tarafından PB.FR25 Aday Belgelendirme Başvuru Formu da belirtilir ve başvurusu uygun değilse red edilir. Gerekirse sağlık raporu istenebilir.

Adaylar/Başvuru Sahipleri, web sitesi üzerinden sınav başvurusunda bulunabilirler. Web sitesi üzerinden başvuran adaylar, sınav günü, vermiş oldukları bilgileri içeren sınav başvuru formunu imzalamak, geçerli bir kimlik belgesini ibraz etmek, kimlik fotokopisini ve sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzunu görevlilere teslim etmek zorundadır. Bunların dışında, işverenleri tarafından sınav başvuruları topluca yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca merkezimize elden veya posta yoluyla iletmesi ile de başvuru gerçekleştirilebilir.

Belgelendirme Kuruluşunun tüm departmanlarında çalışan personellerin müracaatı alınmayacaktır.. Belgelendirme Kuruluşunun belgelendirme sürecinde çalışan personellerin hissedar oldukları firmalardan gelen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınav ücreti, web sitesinde ilan edilen banka hesap numarasına, havale veya EFT yoluyla yatırılabileceği gibi elden de tahsil edilebilir. Ücretler yıllık olarak düzenlenir ve Belgelendirme Kuruluşu web sitesinden ilan edilir.

2.4.2 Kesin Başvuru:

Ön kaydı alınan Aday/Başvuru Sahibinin başvurusu, sekreter tarafından belgelendirme programında yer alan şartlara uygunluğu incelenerek ilgili programa göre ön şartlar kontrol edilir. Başvuru şartları sağlanıyorsa belgelendirme programına kabul edilir. Kesin başvurunun alınabilmesi için, ilgili programda belirtilen gerekli evrakların tamamlanması sağlanır. PB.FR25 Aday Belgelendirme Başvuru Formu ve sınav için gerekli evrakların yer aldığı kişisel bazlı bir dosya (aday/başvuru Sahibi için) oluşturulur.

2.4.3 Kişisel Dosyanın Oluşturulması (Aday/Başvuru Sahibi için) :

Kişisel Dosyada aşağıda belirtilen Aday/Başvuru Sahibine ait evraklar bulundurulur. • PB.FR25 Aday Belgelendirme Başvuru Formu • Adayda aranan şartlar ile ilgili evraklar • Kimlik Fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi) • Ücret Yatırıldığına dair dekont

Belgelendirme Kuruluşu Beglelendirme başvuru şartları ile iligli genel bilgileri web sitesinden yayınlar, bunlar; • Belgelendirme şartları ve kapsamı, • Değerlendirme prosesinin tanımı, • Adayın/Başvuru Sahibinin hakları, • Belgelendirilmiş Aday/Başvuru Sahibinin sorumlulukları, • Ücretler

Aday/Başvuru Sahibinin doldurduğu PB.FR25 Aday Belgelendirme Başvuru Formu içinde aşağıdaki tanımlar yer alır; Aday/Başvuru Sahibi isim, adres ve başvuru yaptığı belgelendirme programının gerekli kıldığı diğer bilgiler, İstenen belgelendirme kapsamı, Aday/Başvuru Sahibinin belgelendirme şartlarına riayet etmeyi ve değerlendirme için gerekli olan her türlü bilgiyi Belgelendirme Kuruluşu’na vereceğine dair taahhüt, Adayın/Başvuru sahibinin özel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik talepte bulunma imkanı bildirimi (özürlüler için tekerlekli sandalye, görme engelliler için ses uyarı işareti vs..)

2.5 Belgelendirme Kapsamı:

Belgelendirme Kuruluşu başvurusu alınmış Aday/Başvuru Sahibinin başvuru yaptığı programa göre sınavı PB.PR16 Sınav Prosedürü’ ne göre gerçekleştirilir.

Kalite Yöneticisi sınav sonrası kendisine ulaştırılan sınav evraklarını sınav dosyasına ekler. Adayın kişisel dosyası ve sınav dosyası belgelendirme kararı için Karar Vericiye sunar. Karar Verici ilgili programda belirtilen şartların yerine getirildiğinin ve sınav sonuçlarının kontrolünü yapar PB.FR27 Sınav Sonuç değerlendirme ve Karar Formu’ nu ilgili alanları doldurup onaylar. Karar Verici onayladığı sınav evraklarını Belgelndirme Müdürüne iletir.Belgelendirme Müdürü gerekli incelemeleri yaptıktan sonra belge almaya hak kazanan adaylar sınav sonuç listesine kaydedilerek MYK’na gerekli bildirimler yapılır ve gönderilir.

Karar Verici Personel belgelendirmesinin ilgili tüm dokümanlara uygun gerçekleştirildiğini kontrol ederek yapılan sınavların, sınav sonucu ortaya çıkan kayıtların doğrulanması ve talep edilen belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, iptali, askıya alınması, kararını verir.

Güncellenmiş ulusal yeterliliğe göre sınav ve belgelendirme süreçlerinin uygunluğunu önce TÜRKAK’a ve daha sonra MYK ’ya onaylatması gerekmektedir. Ancak, MYK nın gerekli gördüğü hallerde, firmamızın süreçlerinin TÜRKAK tarafından onaylanmasını beklemeksizin MYK tarafından gerekli incelemeleri yaparak revize edilen ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapma yetkisi tarafımıza verilebilir. Toplam süreç maksimum 15 ay dır.

2.6 Belgelerin Hazırlanması:

Karar Verici belgelendirme onayını verdikten sonra belge almaya hak kazanan adayların listesi Sekreter tarafından hazırlanır ve MYK ‘ya bildirilir. Genel Müdür, Belgelendirme Müdürü veya Belgelendirme Kuruluşu adına yetki verdiği bir yönetici hazırlanan belgeleri imzalar.

Belgeler imzalandıktan sonra herhangi bir sebeple yanlış hazırlanmış olduğu fark edilirse, belgedeki yanlışlıklar düzeltilerek yenisinin düzenlenmesi sağlanır , aynı belge numarası verilir. Yanlış belge sahibine teslim edilmişse belge sahibi bilgilendirilerek yanlış hazırlanan belgeyi iade etmesi ve düzeltme yapılmış yeni belgesini alması gerektiği bildirilir. Yanlış hazırlanan belge üzerine “İPTAL” kaşesi basılarak iptal edilir.

Belge almaya hak kazanamayan adayların talep etmesi durumunda başarılı oldukları yeterlilik birimleri için birim başarı belgesi düzenlenir ve adaylara teslim edilir. Verilebildiği takdirde(ulusal europass merkezi çalışmaları aktifse) Belgelendirilmesi yapılan her bir ulusal yeterlilik için Europass Sertifika Eki düzenlenir ve Ulusal Europass Merkezi veri tabanına yüklenir. Adaylar Europass Sertifika Eki hakkında adaylar bilgilendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri Europass Sertifika Ekini veri tabanı üzerinden de indirebilir.2.7 Belgelerin Gönderilmesi:

Belgelerin gönderilmesi sekreter tarafından yapılır. Hazırlanan belgeler belge sahibine PB.FR28 Belge Teslim Tutanağı imzalattırılarak teslim edilir. Belge sahibinin talebi halinde, PB.FR25 Aday Belgelendirme Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir. Belgelendirme Kuruluşu’na başvuru yapacak olan aday/başvuru sahibi kişilere sözleşme imzalatılır aday belge almaya hak kazandığında bir nüshası Belgelendirme Kuruluşu tarafından imzalatılarak adaya gönderilir.

2.8 Belgelerin ilanı duyurulması:

Belgelendirme Kuruluşu tarafından belgelendirilen kişilerin listesi (Adı, Soyadı, Belge Numarası, T.C Kimlik No, Belge Geçerlilik Tarihi) ilgili taraflara duyurulmak üzere web sitesinde yayınlanır. Belge sorgulama TC Kimlik numarası ile yapılır.Kişiler bu bilgilere ulaşmak için web sayfasında sorgulayarak bilgilerini görebilir.

2.9 Belgelerin Kaybedilmesi:

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini belirterek ve yeni belge düzenlenmesini talep edebilir. Belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belgenin basımı sağlanır . MYK tarafından düzenlenen belge Sahibine imza karşılığı teslim edilir.

2.10 Gözetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi:

Gözetim Sıklığı: Gözetim sıklığı belgenin veriliş tarihinden itibaren 3. Yılın sonunda başlar ve 1 yıl süre ile devam eder.

Sekreter; Gözetim faaliyetinin yürütülmesini, Aday ve Belgelendirilen Kişi, Kuruluş ve Kurum Personeli kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Sekreter tarafından kesin başvurusu alınan her adaya verilmiş olan aday numarasına göre işlem yapar. Belgelendirilmek üzere başvurusu alınanların gözetim takibi aday kayıt numarası ile yapılır.

Aday takip kütüğünde gözetim zamanı gelmiş adayların listesi sekreter tarafından alınarak gözetim işlemleri başlatılır.

Sekreter, her gözetimden önce belgelendirilmiş kişilerin dosyalarını gözden geçirir, gözden geçirme sonucunda belgelendirilmiş personelin PB.FR25 Aday Belgelendirme Başvuru Formu’ nda belirtilen şartlara uyup uymadığı genel kontrolünü yapar ve Belgelendirilmiş kişilerden gelen gözetim evraklarını Karar vericiye iletir. İlgili ulusal yeterlilik ile belirlenen gözetim evrakları, belirlenen gözetim süresinin başlamsına en az 1 ay kala adaylardan/başvuru sahiplerinden istenir. Belgelendirilmiş personel, 3. Yılın sonunda 1 yıl süre içerisinde performans değerlendirmesine tabi tutulur. Performans değerlendirmesi sınav yapıcı tarafından yapılır. Performans ölçme yöntemeleri ilgili mesleki yeterlilik sınav şartnamesinde (PB.ŞT.02-16 ) tanımlanmış olup, performans ölçmede başarılı olan adayların belgelerinin kullanımının devam etmesine izin verilir. Ancak performans ölçümünde başarısız olan adayların belgesi askıya alınır ve adaya performans ölçümündeki eksikliklerinin giderilmesi için 6 ay süre verilir. Bu süre zarfında aday gereken işlemleri yapmaz ise belge 6. Ayın sonunda iptal edilir. Bu durum belgelendirilmiş kişiye e-posta yoluyla bildirilir. Eğer karar uygun değilse belge askıya alınır. Belgenin askıya alındığı hem e-posta ile belgelendirilmiş kişiye bildirilir, hem de web sitemiz üzerinden üçüncü kişilere ilanen duyurulur. Tüm yazışma ve kayıtlar belge sahibinin kişisel dosyasında saklanır.

16UY0253-2 İnşaat İşçisi yeterliliğinde Gözetim Sıklığı: Gözetim sıklığı belgenin veriliş tarihinden itibaren 2. Yıl ile 3. Yıl arasında yapılır. Belgelendirilmiş personel, 2. Yıl ile 3. Yıl arasında bir tarihte performans değerlendirmesine tabi tutulur. Performans değerlendirmesi sınav yapıcı tarafından yapılır. Performans değerlendirmesi sınav yapıcı tarafından, belge sahibinin bildireceği bir işyerinde performans izlenmesi şeklinde yapılacaktır.

 

Aşağıdaki tabloda yeterliliklerin gözetim süreleri detaylandırılmıştır.

PERFORMANS GÖZETİM

YETERLİLİK

SÜRE

11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

12UY0054-3 ALÇI LEVH UYGULAYICIISI

12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI

11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİSİ

12UY0049-3 BETONCU

12UY0057-3 ISI YALITIMCISI 

12UY0051-3 SERAMİK KAR KAPLAMACISI 

12UY0048-3 DUVARCI

11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI

12UY0056-3 İSKELE KURULU ELEMANI

12UY0050-3 PANEL KALIPÇI

11UY0024-3 SIVACI

16UY0253-2 İNŞAAT İŞÇİSİ

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

3. Yıl Bitiminde

2.Yıl ile 3. Yıl Arasında

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

2.11 Belge yenileme:

İlgili programlarda belirtilen süreler ve şartların sağlanması durumunda belge süreleri uzatılır. Belge uzatımı için başvuru, belge geçerlilik süresinin bitimine kadardır. Belge geçerlilik tarihinden sonra yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Belge süresi sona eren veya belgesi iptal edilenler yeniden başvuru yapar. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir. Yeniden belgelendirmeye ilişkin özel şartlar varsa, ilgili programlarda belirtilmiştir.

Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 1 ay kala veya Mesleki Yeterlilik Kurumunun yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik yapması durumunda, belgelendirilmiş kişi SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilerek, belge yenileme işlemleri için davet edilir. Belgelendirilmiş kişi süresi içinde başvuruda bulunmazsa, belge askıya alınır veya iptal edilir. Geçerlilik süresi içinde bir belge sahibi, belge askıya alınmış olsa dahi belge yenileme talebinde bulunabilir. Belgelerin geçerlilik süresi ilgili programlarda ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İlk geçerlilik süresini dolduran ve ilgili programda ve şartnamede belirtilen şartları eksiksiz yerine getiren belge sahibi, belge süresinin uzatımı için başvuruda bulunur. Gerekli tüm şartları sağlayan belgeli kişinin, Belgelendirme Kuruluşu’na sunmuş olduğu belgeler Karar Vericiye iletilir. Yenileme kararını Karar verici verir.

Belgelendirme Kuruluşu

Belgelendirme programlarında ve/veya belgelendirme şartlarında değişiklik yapılması halinde, Program Komitesi tarafından karar verildikten ve şartlar değiştirildikten sonra ilgili taraflar ve belgelendirilmiş olan kişi, kuruluş ve kurum personeli değişiklik hakkında sekreter veya kalite yöneticisi tarafından bilgilendirir. Bilgilendirme Belgelendirme Kuruluşu web sitesinden ve belgelendirilen kişi, kuruluş ve kurum personeline telefon, e-posta veya yazışma yolu ile yapılır. Belirlenen süre içerisinde, belgelendirilmiş olan her personelin, değiştirilen şartlara uyum sağlayıp, sağlamadığının kontrolü Sekreter veya Kalite Yöneticisi ile gerekli olduğunda karar verici tarafından yapılır. Ulusal yeterliliklerde yapılan değişikliklerde belge yenileme kararı karar vericidedir. Belge yenileme başvurusu mesleki yeterlilik kurumu web portalı üzerinden gerçekleştirilir.

Aşağıdaki tabloda yeterlikliklerin belge geçerlilik süreleri ve belge yenilemede yapılması gereken ölçme değerlendirme yöntemleri gösterilmiştir.

YETERLİLİK

SÜRE

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. 

12UY0054-3 ALÇI LEVH UYGULAYICIISI

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır

11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİSİ

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır

12UY0049-3 BETONCU

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır

12UY0057-3 ISI YALITIMCI

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır

12UY0051-3 SERAMİK KAR KAPLAMACISI

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır

12UY0048-3 DUVARCI

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır

11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır

12UY0056-3 İSKELE KURULUM ELEMAN

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır

12UY0050-3 PANEL KALIPÇI

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır

11UY0024-3 SIVACI

5 Yıl

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır v başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır

16UY0253-2 İNŞAAT İŞÇİSİ

5 Yıl

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 1 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

2.12 Belgelerin İptal Edilmesi ve Askıya Alınması:

Belgelendirme Kuruluşu Personel Belgelendirme Sistemi bünyesinde vermiş olduğu belgenin tek sahibidir. Belge sahibi veya işvereni başvuru sırasında imzalamış olduğu PB.FR25 Aday Belgelendirme Başvuru Formu’ nun gereğini yerine getirmediği veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespiti halinde belge askıya alınır, belge sahibi veya işvereni yazılı olarak PB.FR29 Belge Askıya Alma-İptal Karar Formu ile uyarılır. Uyarı sonrasında gerekli değişiklik ve iyileştirmeler yapılmaz ise belge İPTAL edilir. Belgelendirme Kuruluşu ; Belge verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dâhil belgelendirmeye ilişkin kararlarından sorumludur ve bunlar için yetkiyi elinde tutmaktadır.

Belgelendirme Kuruluşu Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi aşağıdaki durumlarda belgeyi askıya alır veya iptal eder;

• Belge, Marka ve Logo Kullanım Talimatının şartlarına uymadığının tespit edilmesi, • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi, • Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tepit edilmesi durumunda, • Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi neticesinde belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi, • MYK tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak belgenin kullanılmaması gerekliliğinin oluşması durumunda, • Belge sahibinin belgesinin askıya alınması/iptaline ilişkin talepte bulunması

Belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerinin durumları sekreter/kalite yöneticisi tarafından bildirilir ya da Belgelendirme Kuruluşu web sitesinden duyurulur.

2.12.1. Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri Belgelendirme Kuruluşu’na sunmayan belge sahibinin belgesi, askıya alınır. sekreter/kalite yöneticisi, belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine yazılı olarak durumu bildirir ya da Belgelendirme Kuruluşu web sitesinde duyurulur.Belgesi askıya alınanlar belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunamazlar.


2.12.2. Belgelendirme programında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, belgelendirilmiş personelin değişiklik şartlarını gözetim tarihine kadar sağlaması gerekmektedir.

2.12.3. Değişiklikler gözetim tarihinden sonra yapılmış ise yeniden belgelendirme tarihine kadar belgelendirilmiş personelin değişiklik şartlarının sağlanması gerekir. Yasal zorunluluk durumunda ise bu süre kısaltılabilir.

2.12.4. Değişiklik şartları sağlanıncaya kadar belge sahibi, yeniden belgelendirme için yapılacak sınava alınmaz.

2.12.5. Belgesi askıya alınan belge sahibi belge askıya alınmasından itibaren 6 ay içerisinde, askıya alınma sebeplerinin ortadan kaldırıldığına dair yeterli ve ikna edici delillerin sunulmaması durumunda belge iptal edilir.

2.12.6. İptal edilen belgenin sahibi yeni bir belgelendirme talebinde bulunur ise kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir.

2.12.7. Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere Belgelendirme Kuruluşu web sitesinde yayınlanır.

Sekreter veya Kalite Yöneticisi, belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine yazılı olarak durumu bildirir ve askıya alınanlardan belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasını, belgenin iptali durumunda belgesinin geri iade edilmesi gerektiği yönünde yazılı bildirim yapar. Tüm yazışma ve kayıtlar belge sahibinin kişisel dosyasında saklanır.

Mevcut kişisel bilgilerinden kendisine ulaşılamayan belge sahibi varsa, belge sahibi hakkındaki işlemlerde bildirimsiz yukarıdaki maddeler aynen uygulanır.
2.14 Logo/Marka Kullanımı:

Belgelendirme Kuruluşu’ndan belgeye sahip olan kişi, kuruluş veya kurum Logo/Marka kullanımını PB.TL02 Marka ve Logo Kullanım Talimatı’ nda belirtilen şartlara uygun olarak kullanır. Belge sahibi PB.TL02 Marka ve Logo Kullanım Talimatı’ na Belgelendirme Kuruluşu web sitesinden ulaşabilir.

TÜRKAK Logosunu www.turkak.org.tr adresinden dokümanlar kısmında R10.06 “Türk Akreditasyon Markası” nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar rehberine ulaşarak talimata göre kullanılır. MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu logosunu www.myk.gov.tr adresinden dokümanlar kısmından ulaşarak talimata göre kullanır.

2.15 Yeterliliklerin Birim Bazında Birleştirilerek Belgelendirilmesi:

Belgelendirme Kuruluşu Personel Belgelendirme kapsamında Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler. Adaylar/Başvuru Sahipleri, ödedikleri sınav ücreti karşılığında, 1 yıl içinde aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca düzenlenecek ikinci sınava ücretsiz katılabilirler. Ücretsiz katılacakları sınava, ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde girilmesi durumunda, sadece başarısız olunan bölümler bazında başvuru yapmak mümkündür. Sınav sonuçlarının geçerliliği 1 yıldır. Ücretini ödemek kaydıyla, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek 3. sınava başarısız olunan sınav bölümü bazında başvuru yapmak da mümkündür.

MYK tarafından yetkilendirilmiş başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday/başvuru sahibi, ücretsiz sınav hakkını Belgelendirme Kuruluşu belgelendirme biriminde kullanamaz. Girdiği sınav bölümlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden, Belgelendirme Kuruluşu belgelendirme biriminin düzenlediği sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, ancak merkezimizde düzenlenen sınavda başarısız olması durumunda geçerlidir.

Adaylar, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler.

Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Belgelendirme Kuruluşu’ndan Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adayların aşağıdaki süreci izlemeleri gerekmektedir: • Belgelendirme Kuruluşu’na, bir dilekçe ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır. • Diğer yetkili belgelendirme kuruluşundan aldığı sınav sonuçlarını veya başarı durumunu gösteren belgeyi aslı ya da aslı gibidir kaşe ve imzalı şekilde ibraz etmelidir. • Belgelendirme Kuruluşu, MYK mevzuatına uygun olarak başarı belgelerinin birleştirilip Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesi için gereğini yerine getirecektir.


2.16 Aday/Başvuru Sahipleri Başvuru, Belgelendirme, Gözetim, Askı, İptal ve Diğer Bilgilerin Takibi:

Belgelendirme Kuruluşu Personel Belgelendirme bünyesinde başvuru yapan ve belgelendirilen aday/başvuru Sahibi olan her kişiye bir dosya açılır, tüm bu bilgilerin güncelliği PB.TB02 Aday/Başvuru Sahibi Kütüğü ile izlenir.

 

3.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

• PB.PR02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

• PB.PR03 İç Tetkik Prosedürü

• PB.PR08 İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü

• PB.PR13 Program Oluşturma, Geliştirme ve Gözden Geçirme ve Değişiklik Prosedürü

• PB.PR16 Sınav Prosedürü • PB.TL02 Marka ve Logo Kullanım Talimatı

• PB.TL03 Ücretlendirme Talimatına

• PB.TB02 Aday/Başvuru Sahibi Kütüğü

• PB.FR25 Aday Belgelendirme Başvuru Formu

• PB.FR27 Sınav Sonuç Değerlendirme ve Karar Formu

• PB.FR28 Belge Teslim Tutanağı

• PB.FR54 Belge Kullanım Sözleşmesi

• PB.LS19 Sınav Sonuç Listesi