INFO@KARIYERBELGELENDIRME.NET | TELEFON: +90(212) 612 54 21 | CEP: 0549 835 9702

Meslekler Betoncu

1.0. AMAÇ
Bu şartname, 12UY0049-3 Betoncu Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarakyapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını vebelgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1 MESLEK TANIMI
Betoncu (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, beton döküm öncesi hazırlıkları yapan, taze betonu yerleştiren, beton yüzey düzeltmesini yaparak hava şartlarına uygun beton kürü ve beton döküm ve sıkıştırma işlemlerini yapan, kullanılan araç-gereçlerin bakımlarını yapan ve mesleki gelişim için gerekli faaliyetlere katılan nitelikli kişidir

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2 .1 ZORUNLU BİRİMLER
12UY0049–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği 
12UY0049–3/A2 Genel Betoncu İşlemleri

2.1.1 Teorik Sınav
A1 zorunlu yeterlilik biriminden T1,A2 zorunlu yeterlilik biriminden ise T2 adlı yazılı sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2dk süre verilir ve A1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 8 ile 15 soru, A2 zorunlu yeterlilik biriminin T2 sınavında ise 44 ile 50 soru sorulur. Sorular KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır. Soruların toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için en az 60 puan alması gerekir

2.1.2Performansa Dayalı Sınav
A1 zorunlu yeterlilik biriminden P1 ve A2 zorunlu yeterlilik biriminden ise P2 adlı performansa dayalı sınav yapılır. P1 sınavının sınav süresi 30 dakika, P2 sınavının sınav süresi ise 240 dakikadır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir. Sınava girecek aday sayısı beşi aştığında iki Sınav Yapıcı görevlendirilir

2.2.Ölçme ve Değerlendirme
Betoncu (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Aday yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.
KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

2.3. Diğer Şartlar
2.3.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır
2.3.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gereklidir.
2.3.3 Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir.
Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. 
Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur. .
2.3.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
2.3.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.3.6 Yapılan uygulama sınavının tüm detaylarını gösterecek şekilde test parçasının (uygulama sınavı sonunda aday tarafından oluşturulan ürün) görüntüleri alınarak yukarıda belirtilen itiraz süresince KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ tarafından muhafaza edilmek üzere Sınav Yapıcı tarafından, Sınav ve Belgelendirme Yöneticiliğine teslim edilir.
2.3.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ tarafından sağlanır.
2.3.8 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

3.0 REFERANSLAR
12UY0049-3 Betoncu Seviye 3 sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır; 
Belgelendirme Standardı
12UMS0186-3 Betoncu Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı
Değerlendirme Standardı
12UY0049-3 Betoncu Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

4.1 BELGELENDİRME
Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Belgelendirme Program Kurulu Üyesi (Karar Verici) belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç www.kariyerbelgelendirme.net adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.
4.2Adayda Aranan Şartlar
Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
4.3 Belgelerin Teslimi
Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.
4.4 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
4.5 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belgeli kişinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde 1 defa performans izleme raporu hazırlanır.

Gözetim Sıklığı: Gözetim sıklığı belgenin veriliş tarihinden itibaren 3. Yılın sonunda başlar ve 1 yıl süre ile devam eder. Belgelendirilmiş personel, 3. Yılın sonunda 1 yıl süre içerisinde performans değerlendirmesine tabi tutulur. Performans değerlendirmesi sınav yapıcı tarafından yapılır. Performans değerlendirmesi sınav yapıcı tarafından, belge sahibinin bildireceği bir işyerinde performans izlenmesi şeklinde yapılacaktır. 

4.6 Yeniden Belgelendirme
Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgenin geçerlilik süresi boyunca belge sahibi ile ilgili KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ’ ne performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumun da belge sahibi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen belge sahipleri, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
Belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.
4.7BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İPTALİ
Belgeli Kişinin Belge Talep Formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir.
Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ’ ne iade etmekle yükümlüdür. Belgeli Kişinin Belge Talep Formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ’ ne iade etmekle yükümlüdür.
Gözetim sürecinde, yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge belirli bir süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumuna göre en fazla 6 aydır. 
Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, Karar Verici kararı ile belge, belgelendirilmiş kişiye iade edilir
5.0 İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ veya www.kariyerbelgelendirme.net Web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ’ ne teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz sınav tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.
KARİYER BELGELENDİRME MERKEZİ’ ne yapılan İtiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.